Kos npe rau Up

Yog tias koj npaj txhij rau npe rau NCS nrog Element Society, koj tuaj yeem tso npe ntawm no. Koj tuaj yeem ua kom tiav koj daim ntawv sau npe nyob hauv online, lossis koj tuaj yeem sau daim ntawv qhia txog cov paj laum thiab peb mam li xa koj daim ntawv xa tuaj rau hauv tsev xa ntawv.

Yog tias koj xav tau xov xwm ntau ntxiv koj tuaj yeem muab peb hu rau 0114 299 9210, los yog kos peb cov lus nug FAQ no. Thaum koj tau kos npe, koj tuaj yeem them nyiaj hauv lub xov tooj.

Element Society